fbpx

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Streke vent: bv , met geregistreerd adres te 9100 Sint-Niklaas, Regentieplein 18, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0479 892 850
 2. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die bij Streke vent goederen aankoopt en/of aan Streke vent de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van dienstverlening.
 3. Consument: Elke natuurlijke persoon in de hoedanigheid van koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Partijen: Klant en Streke vent.
 5. Goederen: het voorwerp van één of meerdere koopovereenkomsten.
 6. Verkoopsovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij de handelaar er zich toe verbindt eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Klant. Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

 

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen Streke vent en Klant. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Klant deze voorwaarden, als mede alle andere rechten en plichten vermeld op onze website.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Streke vent besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de goederen en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van zijn partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Streke vent en zijn Klant komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Streke vent gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 3. De wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is 18 jaar. Door alcoholische producten te bestellen, verklaart de Klant minstens 18 jaar oud te zijn.

 

Artikel 4. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Klant fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid.  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Klant is de prijs verschuldigd die Streke vent in zijn bevestiging conform artikel 3 van deze voorwaarden aan hem heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Streke vent worden gecorrigeerd.
 2. De op de site aangegeven individuele productprijzen worden steeds weergegeven zonder bijkomende kosten, zoals verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Klant en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

 

Artikel 5. BETALING

 1. Klanten hebben de mogelijkheid te betalen per overschrijving of met de online betalingsmogelijkheden voorzien op de website.
 2. Onze facturen zijn ten laatste betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een nalatigheidsintrest op van 12% per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, zulks onverminderd het recht van Streke vent om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijke geleden schade. Bovendien behoudt Streke vent zich het recht voor om bij niet-betaling van het factuurbedrag of in geval van laattijdige betaling een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten, dit conform het recht op de gerechtskosten en het recht op de bijdrage in de erelonen en onkosten van advocaten.
 3. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.
 4. Streke vent stelt zijn leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Streke vent behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 6.  GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 1. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte adresinformatie.
 2. Streke vent heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in het eerste voorgenoemde verplichtingen heeft voldaan.
 3. De Klant vrijwaart Streke vent voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige adresinformatie.
 4. Voor rekening en risico van de Klant zijn de door Streke vent gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor de Klant, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Klant van voor de uitvoering van de Dienstverlening noodzakelijke adresinformatie.

 

Artikel 7. LEVERING

 1. Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Streke vent streeft ernaar de goederen te leveren binnen de 2 werkdagen, indien de Klant bestelde voor 22u30.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Klant.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

 1. Streke vent doet alles binnen zijn mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Streke vent neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Artikel 8. OFFERTES/BESTELLINGEN

Alle offertes in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Alle offertes zijn geldig gedurende één maand. De aanvaarding van een offerte door de klant dient schriftelijk te gebeuren door ondertekening van de offerte door de klant. Een bestelling of een opdracht van de klant moet steeds uitdrukkelijk worden aanvaard door Streke vent.

 

Artikel 9. ANNULERING

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen niet kan worden uitgevoerd, is de klant aan Streke vent een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

 

Artikel 10. KLACHTEN

 1. De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.
 2. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan de Klant(konden) worden geleverd), aan Streke vent schriftelijk en aangetekend ter kennisgeving worden gebracht. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Klant.
 3. De Klant is niet gerechtigd de goederen, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. Streke vent is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Klant bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en op kosten van de Klant deze artikelen aan de Klant terug te zenden.

 

Artikel 11: HERROEPINGSRECHT

 1. Artikel VI. 47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 2. Artikel VI. 53 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument het herroepingsrecht niet kan uitoefenen voor goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, als mede voor op maat gemaakte goederen of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 3. De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk kenbaar maken aan Streke vent via het modelformulier ter herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
 4. Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Consument, behalve als het product niet conform is.
 5. Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Streke vent binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Consument aan Streke vent betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument.

 

Artikel 12. GARANTIE

 1. Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Streke vent geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Klant Streke vent hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Klant. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Klant aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.
 2. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Streke vent, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

 

Artikel 13. OVERMACHT

 1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 3. Onder overmacht wordt begrepen: de onvoorzienbaarheid, de (redelijke) onvermijdbaarheid waardoor de contractuele verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kunnen worden uitgevoerd. Tevens wordt ook verwezen naar hetgeen de rechtspraak aanvaard als zijnde overmacht.

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1. Streke vent is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die ontstaat doordat de Klant aan Streke vent onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijv. adres).
 2. Streke vent is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Streke vent.
 3. Streke vent is jegens de Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare zware fouten in de uitvoering van de opdracht.
 4. de Klant is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Streke vent heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Dienstverleningen of levering van goederen.
 5. de Klant vrijwaart Streke vent voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan Streke vent geen, onjuiste of onvolledige adresinformatie heeft verstrekt.
 6. de Klant vrijwaart Streke vent voor aanspraken van derden (medewerkers van Streke vent en door Streke vent ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

 

Artikel 15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID RECHTBANK

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door het Vredegerecht Sint-Niklaas, of de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde afhankelijk van de waarde van het geschil.

 

Artikel 16. NIETIGHEDEN

 1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.